top of page
  • Zdjęcie autoraFestiwal Radości

Miłość nigdy nie ustaje

Walentynki to święto miłości. W tym dniu najbardziej skupiamy się na miłości między dwojgiem ludzi. A co mówi Biblia o najważniejszej i najtrwalszej miłości Boga?


Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy [nimi]. (1 List św. Jana 3, 1);


Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Ewangelia wg św. Jana 3, 16);


Na tym zaś polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłagalną ofiarę za grzechy nasze. (1 List św. Jana 4, 10);


A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (1 List św. Jana 4, 16);


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość pochodzi od Boga, a każdy kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. (1 List św. Jana 4, 7);


A miłość polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań; jest to przykazanie, o którym już od początku słyszeliście. Postępujcie według niego. (2 List św. Jana 1, 6);


Miłość jest cierpliwa, uprzejma jest. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi pychą, nie zachowuje się nietaktowanie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z nieprawości, lecz raduje z triumfu prawdy. (1 List do Koryntian 13, 4-6)


Miłość wszystko znosi, każdemu wierzy, każdemu ufa, wszystko przetrzyma. (1 List do Koryntian 13, 7);


W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość usuwa bojaźń, ponieważ bojaźń powstaje z powodu kary, a kto się boi, nie kocha doskonale. (1 List św. Jana 4, 18);


Jak śmierć mocna jest bowiem miłość, nienasycona jak Szeol jest żądza miłości; jej płomienie – to płomienie ognia, płomień Jahwe! Wielkie wody nie zdołają ugasić [miłości] ani rzeki jej nie zatopią. (Pieśń nad Pieśniami 8, 6-7);


Żyjcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego za nas jako dar i ofiarę na wdzięczną wonność Bogu. (List do Efezjan 5, 2);


Wy zaś, umiłowani, wznoście swoją budowę na waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym, trwajcie w miłości Bożej, wyczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa [dającego] życie wieczne! (List św. Judy 1, 20-21);


My miłujemy, ponieważ On nas najpierw umiłował. (1 List św. Jana 4, 19);


Po to doskonała stała się w nas miłość, aby w dniu sądu nie zabrakło nam ufności, ponieważ jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. (1 List św. Jana 4, 17).

W dzień jak ten przypomnijmy sobie Kto ukochał nas od początku.


136 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Wielki Post

bottom of page